Website : http://www.adaswaasland.be

Eigendom van :

CAR CORNER GROUP, met maatschappelijke zetel gelegen te 9120 Beveren, Gentseweg 309 bus B5 en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0757.708.570.

Email:info@adaswaasland.be

Tel.: +32 (0) 3 502 83 88

A. GEGEVENSVERWERKING

 1. Algemeen beleid:
  1. CAR CORNER GROUP verricht iedere verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.
  2. CAR CORNER GROUP is de Verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die u (betrokkene) ons levert via email naar info@adaswaasland.be, ingegeven worden in het contactformulier op de website, en/of ingegeven worden bij het bestelling van onze diensten/producten. We verzamelen de volgende soorten gegevens van u: (U gelieve deze na te kijken en desgevallend aan te vullen):
   – Bedrijfsnaam/naam en voornaam;
   – Woonplaats;
   – Email-adres;
   – Geboortedatum;
   – Telefoon/Gsm-nummer.
   Overige persoonsgegevens die u ons zelf zou overmaken via email/bijlages;
 2. Doel van de verwerking:
  1. Alle persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor het uitoefenen van onze diensten en stellen ons in de mogelijkheid om met u, op uw vraag daartoe, in contact te treden. Uw emailadres kan tevens gebruikt worden om u op geregelde tijdstippen nieuwsbrieven toe te sturen. U heeft ten allen tijde het recht om zich uit te schrijven van deze mailinglist via de daartoe bestemde link in iedere nieuwsbrief. We hebben uw persoonsgegevens nodig om u de volgende diensten te leveren: (eventuele andere redenen toe te voegen)
   • Professioneel contact via telefoon, email, enz.
   • Beheer van klantendossiers
   • Dienstverlening (antwoorden op de door u gestelde vraag) en om de
    te sluiten overeenkomst op een correct manier te kunnen uitvoeren
   • Marketingactiviteiten : digitale nieuwsbrief, versturen drukwerk
    en uitnodigingen
 3. Cookies & Social Media:
  1. Voor wat het gebruik van cookies betreft, verwijzen wij u naar ons Cookie-beleid. CAR CORNER GROUP beschikt ook over een bedrijfspagina op de sociale media :
   Facebook, Instagram en LinkedIn. Deze platformen worden enkel gebruikt om bedrijfscommunicatie te voeren (verspreiden nieuwsbrieven, doen van aankondigingen,. ..). U bent als betrokkene vrij om al dan niet onze social media platformen te volgen.
  2. CAR CORNER GROUP is in geen enkel geval verantwoordelijk voor wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens door deze externe kanalen. U zal zich voorafgaandelijk willen informeren aangaande het cookie- en privacy-beleid bij deze externe aanbieders.
  3. U kan zich vrij aanmelden voor onze nieuwbrief, dit is gebaseerd op een ongedwongen toestemming. Wij houden uw toestemming bij in onze databanken. De data die u ingeeft om onze nieuwsbrief te ontvangen houden wij bij in ons centraal CRM Database en wenden wij verder aan voor onze activiteiten, gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke. U heeft telkens de mogelijkheid om u uit te schrijven op onze nieuwsbrief. Uitschrijven brengt niet automatisch met zich mee dat uw gegevens worden verwijderd uit onze CRM Database.
 4. Geen doorgifte van uw persoonsgegevens:
  1. Geen enkele derde heeft toegang tot uw persoonsgegevens, en evenmin geven wij uw persoonsgegevens door, tenzij dat specifiek vereist is bij wet.
 5. Bewaartermijn:
  1. Alle persoonsgegevens worden door ons bewaard totdat u ons op de hoogte stelt dat u niet langer informatie wilt ontvangen.
 6. Wat zijn uw rechten?
  1. Uw rechten als betrokkene zijn;
   – Recht op inzage
   – Recht op wijziging van gegevens
   – Recht op gegevenswissing
   – Recht op dataoverdracht
   – TRecht van bezwaar
   – Recht op beperking van de verwerking
 7. Vragen of opmerkingen?
  1. In het geval dat u een klacht heeft over hoe wij uw persoonsgegevens hebben behandeld, neem dan contact op met ons via d.decock@protech.mc of schriftelijk naar CAR CORNER GROUP, met maatschappelijke zetel gelegen te 9120 Beveren, Gentseweg 309 bus B5.
  2. Indien u nog steeds vindt dat uw persoonsgegevens niet juist zijn behandeld, neemt u dan contact op met de Gegevensbeschermingsautoriteit – Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, T: 0032 2 274 48 00 of contact@apd-gba.be .

B. GEBRUIK VAN DE WEBSITE

 1. Intellectueel eigendomsrecht:
  1. Alle onderdelen van de Website (met inbegrip van merken, logo’s, ontwerpen, informatie, tekeningen, data, product- en/of bedrijfsnamen, teksten, beelden, software e.d.) zijn beschermd door intellectuele rechten (o.m. het auteursrecht en het merkenrecht) die toebehoren aan CAR CORNER GROUP of aan derden die het gebruik ervan hebben toegestaan. Het bewerken, kopiëren, verdelen, verspreiden, reproduceren, vertalen, publiceren, overdragen of verkopen of gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze is uitdrukkelijk verboden. De levering van goederen of dienstendoor CAR CORNER GROUP houdt geen enkele overdracht of terbeschikkingstelling van haar intellectuele rechten in. Uitzonderingen hierop worden enkel verleend op basis van onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Enige inbreuk op de intellectuele rechten kan burgerrechtelijk en strafrechtelijk worden vervolgd in overeenstemming met de geldende wetgeving.
  2. CAR CORNER GROUP kan in bepaalde gevallen YouTube en Vimeo, en of andere derde-sites als bronnen voor inhoud gebruiken. Gezien de overeenkomsten van al deze diensten bepalen dat hun inhoud geen intellectuele eigendommen mag schenden, wordt er van uitgegaan dat dit ook het geval is. Indien er, onbewust, intellectuele eigendommen geschonden worden, gelieve zo snel mogelijk contact op te nemen zodat het zo snel mogelijk verwijderd kan worden of het eventueel kan voorzien worden van een juiste bronvermelding.
 2. Intellectueel eigendomsrecht:
  1. CAR CORNER GROUP streeft ernaar dat alle informatie op de Website zo volledig, juist en betrouwbaar mogelijk is. CAR CORNER GROUP kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste informatie op de Website.
  2. CAR CORNER GROUP kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het slecht functioneren van deze website en eventuele rechtstreeks of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de Website of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie, onder meer, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma’s of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma’s. CAR CORNER GROUP behoudt het recht om in bepaalde gevallen van overmacht de toegang tot de website te beperken of te blokkeren.